Promotieonderzoek naar conflicten burenlawaai

Universiteit Twente, 27 maart 2002

Veel Nederlanders hebben in hun dagelijkse leefsituatie te maken met geluidsoverlast die door hun buren wordt veroorzaakt. Vaak leidt dit soort geluidshinder tot ergernis en langdurige conflicten, die het woongenot sterk aantasten. 

Mirjan van Heffen-Oude Vrielink promoveert op het onderzoek  ‘Geschilprocessen over geluidshinder van buren. Een onderzoek naar de keuze van geschilgedrag en de uitkomsten die hiermee worden nagestreefd.’

In het onderzoek van Mirjam van Heffen-Oude Vrielink staat de vraag centraal op welke wijze mensen met geluidshinder van buren omgaan. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, blijken vooral buren die in eerste instantie een goed contact hebben, politie en / of woningbouwcorporatie in te schakelen om een einde aan de overlast te maken. Zij zien hier alleen van af als de relatie eenzijdig in hun voordeel is. Daarentegen roepen buren die geen of weinig contact hebben, wel sneller, maar naar verhouding minder vaak de hulp in van politie of corporatie. Onder mensen die geen relatie met hun buren onderhouden, is er namelijk een grote groep die afziet van de inschakeling van een derde partij uit angst voor geweld of een andere vorm van wraak. Deze angst is evenwel niet altijd gebaseerd op opgedane ervaringen, maar komt ook voort uit allerlei vermoedens, waarvan het waarschijnlijkheidsgehalte onduidelijk is. Hier lijkt het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ van toepassing te zijn. 

praten over hinder is moeilijk

Het onderzoek van Van Heffen beoogt vooral een verfijning van de zogenaamde theorie van geschilprocessen. De bevindingen werpen evenwel ook een nieuw licht op het beleid van het ministerie van VROM, dat erop gericht is bewoners een grotere verantwoordelijkheid te geven voor de kwaliteit van hun woonomgeving. Om te bevorderen dat mensen zelf met hun buren over geluidshinder gaan praten, stelt het ministerie voor om gedragsregels op te nemen in huur- en koopcontracten. Dit zou het voor buren gemakkelijker moeten maken om samen tot afspraken te komen. Helaas bieden gedragsregels niet in alle omstandigheden uitkomst. Immers, als mensen bang zijn dat hun relatie met de buren verstoord raakt of wanneer zij vrezen dat de buren wraak zullen nemen, is het weinig waarschijnlijk dat zij de geluidshinder ter discussie zullen stellen. 

bemiddeling of verhuizing?

Door gedragsregels in huur- en koopcontracten te laten opnemen, beoogt het ministerie van VROM tevens om de inschakeling van een verhuurder of een Vereniging van Eigenaars te bevorderen. Het onderzoek van de Twentse bestuurskundige wijst echter uit dat bemiddelingspogingen van woningcorporaties vaak van beperkte betekenis zijn, ondanks de enorme inspanningen om de buren nader tot elkaar te brengen. Ook de mogelijkheid om de veroorzakers van overlast uit hun woning te zetten, die door het vastleggen van gedragsregels wordt vergroot, lost het probleem natuurlijk niet op; het leidt alleen maar tot verplaatsing. De meeste veroorzakers van overlast blijven op hun nieuwe adres namelijk hetzelfde gedrag vertonen.

Bron: Universiteit Twente   

home...