Stimuleringsregeling stille wegdekken

Aad Schaareman, Bureau Sanering Verkeerslawaai, 8 augustus 2001

Per 5 augustus jl. is de 'Stimuleringsregeling stille wegdekken' in werking getreden. Staatscourant nr. 148 d.d. vrijdag 3 augustus 2001. Provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen kunnen subsidie krijgen als zij "stille wegdekken" toepassen om de geluidsbelasting door het verkeer te verminderen.

De subsidieregeling van het ministerie van VROM wordt uitgevoerd door het Bureau Sanering Verkeerslawaai te Woerden. De regeling is van kracht tot en met 2004. Voor 2001 is een bedrag van f. 31.300.000,- beschikbaar. Aanvragen tot subsidieverlening dienen te worden ingediend voor 15 november van het betreffende kalenderjaar.

Informatie en aanvraagformulieren voor de subsidieverlening kunnen worden verkregen bij de heren:
J.W. Takkenberg (tel. 0348-487457) en 
A.C.W. Schaareman (tel. 0348-487465).

Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

home...