Schiphol vraagt ontheffing voor werkzaamheden

Schiphol, 1 augustus 2001

De directie van Schiphol Group heeft de minister van Verkeer en Waterstaat ontheffing gevraagd om in het gebruiksplanjaar 2002 de geluidzones voor het etmaal (35 Ke) en voor de nacht (26 LAeq) te mogen overschrijden, omdat de luchthaven in dat jaar zowel de Zwanenburgbaan als de Buitenveldertbaan langere tijd buiten gebruik moet stellen.

De Zwanenburgbaan moet in de periode tussen einde april en medio mei 2002 gedurende circa twee weken buiten gebruik worden gesteld om een rijbaankruising te kunnen aanleggen naar de in aanbouw zijnde vijfde baan. Aansluitend daarop zal de Buitenveldertbaan zeven weken lang niet kunnen worden gebruikt vanwege bijzonder groot onderhoud. Een paar jaar geleden was al voorzien dat de Buitenveldertbaan in 2002 enkele weken buiten gebruik zou moeten worden gesteld voor groot onderhoud. Vanwege de slechte staat van het afwateringssysteem van deze baan zal dit onderhoud echter meer tijd kosten dan toen was gedacht.

Als gevolg van deze werkzaamheden zullen de Kaagbaan, de Aalsmeerbaan en de Schiphol-Oostbaan (04-22) in het gebruiksplanjaar 2002 vaker moeten worden ingezet. Hierdoor zal de 35 Ke-geluidszone in de meest ongunstige situatie naar verwachting op zo'n 30 van de 249 controlepunten worden overschreden en de 26 LAeq-nachtzone op 11 van de 355 controlepunten. Het aandeel rechte naderingen over de binnenstad van Amsterdam op de Schiphol-Oostbaan (04-22) of de Kaagbaan, zal in het gebruiksplanjaar 2002 als gevolg van de werkzaamheden bij gemiddelde weersomstandigheden op 2,4% uitkomen en bij extreem afwijkende weersomstandigheden op maximaal 3,9% van het totaal aantal landingen.

Onderzoek hoger aanvliegen

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om de landingen op de Schiphol-Oostbaan vanaf een grotere hoogte (3.000 i.p.v. 2.000 voet) in te zetten, en of dit leidt tot minder geluidhinder in Amsterdam en omgeving. De resultaten van dit onderzoek worden in september besproken in de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS).

Geen overschrijdingen bij normale baanbeschikbaarheid

De Luchtvaartwet biedt de mogelijkheid om, ingeval van groot onderhoud en ingeval van een bijzonder voorval, ontheffing te verkrijgen voor het overschrijden van de wettelijke geluidszones, als de luchthaven kan aantonen dat het verwachte verkeersaanbod bij normale baanbeschikbaarheid binnen de zones kan worden afgewikkeld.

Het gelijktijdig met de ontheffingsaanvraag aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden Gebruiksplan 2002 toont aan dat bij een normale baanbeschikbaarheid in het gebruiksplanjaar 2002 geen overschrijdingen van de 35 Ke- en 26 Laeq-zone zouden plaatsvinden. Het gebruiksplanjaar 2002 loopt van 1 november 2001 tot en met 31 oktober 2002. In het Gebruiksplan 2002 wordt in deze periode uitgegaan van 456.700 vliegtuigbewegingen. Dit zijn er - conform de afspraak met de rijksoverheid - 20.000 meer dan in het gebruiksplanjaar 2001. Van de geplande 456.700 vluchten zullen er 12.280 in de nacht plaatsvinden (Gebruiksplan 2001: 12.860).

Minder woningen belast

Ondanks het toegenomen aantal vluchten en de tijdelijke verschuivingen in baangebruik zal het aantal woningen dat een geluidsbelasting ondervindt van 35 Ke of meer in het gebruiksplanjaar 2002 opnieuw ruim onder de wettelijk vastgestelde grens van 12.000 blijven. Naar verwachting zal dit aantal uitkomen op ca. 9.200 tegen 9.655 in het gebruiksplanjaar 2000. Voor het lopende gebruiksplanjaar 2001 wordt dit aantal geschat op 9.643.

Actief monitoren en bijsturen

De luchtvaartsector - de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group- zal ook in het gebruiksplanjaar 2002 de feitelijke ontwikkeling van de geluidsbelasting maandelijks actief monitoren en zonodig vroegtijdig bijsturen om overschrijdingen van de geluidszones zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe heeft de sector een pakket stuurmaatregelen ontwikkeld dat naar behoefte gericht kan worden ingezet.

Deze werkwijze is in het nog lopende gebruiksplanjaar 2001 tot dusver succesvol gebleken. Mede dank zij een aantal door de sector genomen stuurmaatregelen constateerde de Handhavingsdienst Luchtvaart op 1 juli 2001 geen enkele dreigende of margeoverschrijding van de 35 Ke en 26 LAeq-zone. Op grond van de feitelijke geluidsbelasting en de verwachtingen voor de resterende maanden worden in het huidige gebruiksplanjaar geen zoneoverschrijdingen voorzien.

Het aantal woningen dat een geluidsbelasting ondervindt van 35 Ke of meer ontwikkelt zich eveneens volgens de verwachting. Op 1 juli jl. werd door de Handhavingsdienst Luchtvaart verwacht dat dit aantal aan het eind van het gebruiksplanjaar 2001 zal uitkomen op 9.643.

Bron: via Nieuwsbank

home...