Concept-milieueffectrapportage (MER) Schiphol 2003

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 7 september 2001

De concept-milieueffectrapportage (MER) Schiphol 2003 is op 7 september naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze rapportage wordt getoetst of het nieuwe normenstelsel voor Schiphol gelijkwaardigheid is aan de huidige PKB.Tevens zijn alle onderzoeken (25) die in het kader van de MER zijn uitgevoerd naar de Kamer gezonden. Centraal in de MER staan de milieu- en veiligheidsgevolgen van het nieuwe normenstelsel. Dit stelsel treedt in werking wanneer de vijfde baan (2003) in gebruik wordt genomen.

Geluid

Het nieuwe stelsel kent grenswaarden voor de geluidsbelasting gedurende de dag en de nacht. Als gekeken wordt naar de berekende effecten van de ingebruikname van de vijfde baan, dan blijkt dat de geluidbelasting over het geheel overeenkomstig de PKB afneemt. Het aantal ernstig gehinderden en slaapgestoorden neemt met 50 respectievelijk 70 % af. Het aantal woningen binnen de 35 Ke-contour blijft binnen het in de PKB gestelde maximum van 10.000. In de nacht blijft het aantal woningen onder het in de PKB gestelde maximum (6.900 woningen in plaats van 10.100 binnen de 26 Laeq=nachtzone) Wel zijn er gebieden waar de geluidbelasting over het etmaal ten opzichte van het huidige vierbanenstelsel toeneemt (met name in het gebied ten noorden van de vijfde baan) en gebieden waar de geluidsbelasting afneemt. Dit geldt ook voor de geluidsbelasting in de nacht.

Handhaving

Om iedere twijfel over een gelijkwaardige bescherming weg te nemen heeft minister Netelenbos, in overleg met haar collega Pronk van VROM, extra maatregelen getroffen voor het gebied dat onder de huidige PKB is aangeduid als de zone tussen de 35 Kosteneenheden (Ke) en de 20 Ke. Deze maatregelen vormen een aanvulling op het reeds voorgestelde systeem van handhaving van het totaal volume geluid, van geluid op 55 punten in woongebieden (dag en nacht) en van het baan- en routegebruik.

De aanvullende maatregelen houden het volgende in:

De grenzen, regels en de beperkingen van ruimtegebruik van het nieuwe normenstelsel worden uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: het luchthavenverkeerbesluit en het luchthavenindelingbesluit. Ten behoeve van deze besluiten is de MER, waarvan vandaag het concept naar de Kamer is gestuurd, opgesteld.

De basis van het nieuwe normenstelsel is vastgelegd in een nieuw hoofdstuk voor Schiphol in de wet luchtvaart, dat in januari aanvaard is door het kabinet. In het wetsvoorstel ligt de nadruk op transparante regelgeving die goed te handhaven en controleren is. Na vaststelling door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel worden het ontwerp-luchthavenverkeersbesluit en het ontwerp-luchthavenindelingsbesluit (inclusief de definitieve MER) ter visie gelegd.

U kunt meer lezen op de website: www.onl.rld.nl 

Bron: via Nieuwsbank, ingekort

home...