Werknemers discotheken nauwelijks beschermd

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 28 september 2001

De Arbeidsinspectie heeft inspecties uitgevoerd in discotheken, bij asbestverwijderaars en de hele keten van asbestafvalstromen, de betonproductenindustrie en bij industriële thuiswerkers. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rapporten van de Arbeidsinspectie aangeboden aan de Tweede Kamer. Opvallende conclusies zijn dat werknemers in discotheken nauwelijks beschermd worden tegen te hoge geluidsniveaus.

Aanleiding waren berichten in de pers over mogelijke gehoorschade bij jongeren die regelmatig dansfeesten bezoeken in discotheken en de daarover gestelde Kamervragen aan de minister van VWS. Het doel van het project was om in de discotheken het negeren van de risico’s van de blootstelling aan schadelijk geluid tegen te gaan en een structurele aanpak om het geluid te reduceren tot een aanvaardbaar niveau in gang te zetten.

De Arbeidsinspectie heeft onderzocht of werknemers van discotheken bloot staan aan een te hoog geluidsniveau en of ze daar voldoende tegen worden beschermd. Er zijn 30 discotheken bezocht. Bij geen van de discotheken bleek bij de eerste controle alles in orde. Het geluidsniveau is in vrijwel alle gevallen hoger dan 90 decibel, wat betekent dat werknemers beschermd moeten worden door het dragen van gehoorbeschermers. Deze beschermingsmiddelen bleken nauwelijks ter beschikking te worden gesteld en als dat wel het geval was, werd door de werkgever niet gecontroleerd of die gebruikt worden. Verder stond het beleid om gehoorschade te voorkomen nauwelijks op papier en was de voorlichting aan werknemers minimaal. Bij 18 discotheken zijn inmiddels alle overtredingen opgeheven.

zorgwekkend

Structurele arbozorg in de discotheken was minimaal, vaak stond het beleid nauwelijks op papier, voorlichting en onderricht was minimaal. De verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen was niet geborgd en toezicht op het dragen ervan was vaak geen gewoonte. Er ontbrak veelal een sanctiebeleid van de werkgever jegens de werknemers op het punt van dragen van verstrekte gehoorbescherming. Indien de resultaten als maatgevend voor de arbeidsomstandigheden van alle naar schatting ruim 600 discotheken worden beschouwd dan is de situatie ronduit zorgwekkend te noemen. De sector zelf, geconfronteerd met de uitkomsten, heeft aangegeven op korte termijn de arboproblematiek algemeen én specifiek op het onderdeel geluid -naast allerlei andere actuele aspecten van veiligheid- onder de aandacht van de leden te zullen brengen, onder meer op het Nationaal Discothekenweekend (2 tot 4 november a.s.) en bij de uitvoering van het arboconvenant horeca.

Steeds meer DJ’s met gehoorklachten wenden zich tot audiologische centra en KNO-artsen en steeds meer DJ’s –ook enkele zeer bekende- hebben laten weten een bijdrage te willen leveren aan het voorkomen van gehoorschade door harde muziek.

jongeren

Het ministerie van VWS heeft onlangs opdracht verleend aan ZorgOnderzoek Nederland (ZON-MW) voor het ontwikkelen van een campagne ter voorkoming van gehoorschade door harde muziek bij jongeren. De campagne is gericht op een gedragsverandering bij met name de discobezoeker.

 Een andere activiteit van de Nationale Hoorstichting is de uitgave van de Hoorkrant Jongeren. De krant is bestemd voor jongeren in het voortgezet onderwijs en geeft informatie over het gehoor en gehoorbescherming. Bekende DJ’s verlenen hun medewerking aan deze krant.

Ook organiseert de Nationale Hoorstichting een ‘Week van het Oor’ (5 t/m 10 november).

Bron: Perbericht Nr. 01/159, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 28 september 2001 (ingekort), brief van de minister 

home...