Mogelijke ontheffing van geluidoverschrijding bij bijzondere weersomstandigheden Schiphol

door de redactie, 21 april 2001

In haar brief aan de Tweede kamer van 5 april 2001 gaat de Minister van Verkeer en Waterstaat mw. Netelenbos in op het spanningsveld tussen de veiligheid en het geluid. Tijdens het Algemeen Overleg op 6 februari 2001 over het ongeval met het Transavia-vliegtuig is onder meer het nachtelijk baangebruik op Schiphol aan de orde geweest. Gelet op de veiligheid moeten in principe alle landingsbanen geopend zijn. 

Indien een vlieger om veiligheidsredenen om een bepaalde baan verzoekt wordt dat toegestaan. Maar daar moet uiteraard achteraf verantwoording over worden afgelegd. In de vigerende aanwijzing Schiphol zal in verband hiermee een gebruiksvoorschrift worden opgenomen. Het toezicht op de naleving van dit voorschrift zal worden geregeld in het handhavingsvoorschrift voor Schiphol.

meteotoeslag

In de berekening van de op dit moment van kracht zijnde geluidszones is uitgegaan van een zogenaamde meteotoeslag die is gebaseerd op meteogegevens van de afgelopen dertig jaar. Hierdoor wordt in een bepaalde mate rekening gehouden met afwijkingen van het gemiddelde weer. Indien een bepaalde baan vanuit veiligheidsoogpunt meer gebruikt moet worden dan waarmee is rekening gehouden in de berekening van de zones bestaat de mogelijkheid van overschrijding van de geluidszones. Gelet op de gehanteerde meteotoeslag gaat het in een dergelijk geval om bijzondere omstandigheden waarbij er sprake is van grotere afwijkingen van het gemiddelde weer.

In het nieuwe stelsel wordt een regeling getroffen waardoor grenswaarden in handhavingspunten kunnen worden verhoogd indien dat door bijzondere weersomstandigheden is gerechtvaardigd. De grens met betrekking tot het totaal volume van de geluidsimmissie verandert daarmee niet.

ontheffing

Mochten zich in de periode tot ingebruikname van het nieuwe stelsel bijzondere weersomstandigheden voordoen dan is de minister van plan om in dat geval een ontheffing te verlenen van het verbod om de geluidszones te overschrijden.

Bron: lees de volledige brief op de website Ministerie van Verkeer en Waterstaat

home...