Geluid rond Brussels International Airport

mw. Goedele Van der Spiegel, Envirodesk, 24 januari 2001

geluidswallen

De luchthaven van Brussel heeft de eerste van drie geluidswallen afgewerkt, teneinde het grondlawaai van de luchthaven terug te dringen. 

Om het grondlawaai terug te dringen tot binnen de aanvaardbare grenzen (VLAREM-normen) worden rond de luchthaven geluidswerende constructies aangebracht. Het eerste van drie loten van de geluidswallen is afgewerkt. Rekening houdend met de opgelegde beperkingen naar het vliegtuigverkeer toe, werden de inplanting en de hoogte van de constructie vastgelegd. Er werd geopteerd voor een geluidswerende wal gevormd door een talud van ca. 30 graden aan de kant van de luchthaven en een steilere talud met daarbovenop een afbreekbaar geluidsscherm aan de kant van Steenokkerzeel. De geluidsabsorberende wand zal een lengte hebben van 520 m en een hoogte van 7 10 m, en tot 18 m ter hoogte van de dorpskern van Steenokkerzeel. Het prijskaartje bedraagt 140 miljoen BEF.

contouren

De toename van het luchtvaartverkeer in 1999 heeft globaal gezien geen toename gegeven van geluidshinder voor de omwonenden.

Reeds sinds 1996 berekent het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica (ATF) jaarlijks de geluidscontouren rond de luchthaven. Geluidscontouren zijn lijnen afgebeeld op een kaart die punten van gelijke geluidsbelasting op jaarbasis met elkaar verbinden. Sinds 1999 werd de verplichting tot de berekening van geluidscontouren rond vliegvelden ook opgenomen in de VLAREM-wetgeving. Binnen een termijn van 18 maanden na de datum waarop de eerste milieuvergunning voor de exploitatie van een vliegveld werd verleend, dient een milieudeskundige, erkend in de discipline geluid, geluidscontouren te berekenen rondom het vliegveld. De milieuvergunning voor de luchthaven Brussel is uitgereikt op 1 februari 2000. De eerste contouren die berekend moesten worden waren die van 1999, en dat tegen 1 augustus 2001. 6 maanden te vroeg zijn ze reeds klaar.

Voor de dagperiode strekken de geluidscontouren van 55 dB(A) zich uit over een oppervlakte van 8126 ha, hiervan bevindt zich 1564 ha binnen de zone van 65 dB(A). Binnen deze geluidscontouren wonen in het totaal 86.445 mensen. De 55dB(A) nachtcontour van 1999 omvat een oppervlakte van 4992ha. Binnen deze oppervlakte wonen 37.364 inwoners. Vermits hinder tegenover geluid een hoofdzakelijk subjectief gegeven is, kan men zeggen dat niet alle inwoners zich gehinderd weten door deze contouren. 

Bron: Envirodesk, overgenomen met toestemming en ingekort.

home...