Leefbaarheid rond Schiphol: resultaten regionaal onderzoek

Gemeente Haarlemmermeer, 14 mei 2001

Bewoners rond Schiphol (binnen de 20 Ke-zone) zijn even tevreden met hun woonsituatie als de gemiddelde Nederlander. Vliegtuiglawaai is niet doorslaggevend voor het woongenot, zo blijkt uit de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek in de Schipholregio, die vandaag bekend zijn gemaakt. Daarnaast blijkt dat de kwaliteit van de woning, goede burencontacten, gevoelens van (sociale) veiligheid, het ontbreken van verkeersdrukte en de aanwezigheid van voorzieningen de belangrijkste factoren zijn die leefbaarheid bepalen. Hoewel een grote groep de woonomgeving hoger waardeert dan verwacht geeft 70% ook aan last te hebben van vliegtuiglawaai en ruim de helft heeft daar zelfs veel last van. De meeste mensen zien de groei van Schiphol als een goede zaak voor de economie. Hierdoor verwachten zij wel meer geluidsoverlast.

Op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is in december/januari 2001 onderzoek gedaan naar de vraag 'wat betekent leefbaarheid in de omgeving van Schiphol'. Ruim drieduizend huishoudens binnen de 20Ke-zone hebben hieraan meegewerkt. In het verleden zijn veel onderzoeken gedaan waarbij het aspect geluid centraal stond. Voor het eerst is er nu zicht in de mate waarin de aanwezigheid van de luchthaven de leefbaarheid nu werkelijk be´nvloedt. De uitkomsten moeten leiden tot een pakket van leefbaarheidsmaatregelen.

In het onderzoek is gekeken naar alle zaken die bepalend zijn voor de waardering van de woonomgeving. Dus niet alleen naar geluidshinder, maar ook de verkeersoverlast, de kwaliteit van de woningen, het groen, de voorzieningen en de veiligheid in de buurt is meegenomen.

Hoewel een grote groep de woonomgeving hoger waardeert dan verwacht, veroorzaakt de luchtvaart hinder en be´nvloedt de beleving van de woonomgeving voor bewoners per saldo in negatieve zin. Veel andere aspecten van de woonomgeving (wegverkeer, stank en slechte woningen) hebben een groter effect.

De verwachtingen van de bewoners van de regio over de effecten van een toekomstige uitbreiding van luchtvaart/luchtverkeer zijn overwegend negatief. Dit wordt versterkt door het geringe vertrouwen (40%) in de rijksoverheid en de luchtvaartsector om in de toekomst de normen te handhaven. Deze twee resultaten geven aan dat het redelijk is te veronderstellen dat een verdere uitbreiding van het gebruik van de luchthaven de leefbaarheid in de regio onder druk komt te staan (direct, maar ook indirect door aanzuigende werking op bedrijvigheid en wegverkeer).

Hoe nu verder?

De resultaten van het onderzoek zijn de basis voor een nadere uitwerking om een pakket van maatregelen en instrumenten samen te stellen om de leefbaarheid in stand te houden en/of te verbeteren. Daartoe wordt begin juni een dialoogbijeenkomst georganiseerd over de mogelijke aanpak en de kansen en knelpunten van mogelijk maatregelen. Voor deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van gemeenten in de 20Ke-zone, provincies, ministeries, overkoepelende milieu- en bewonersgroeperingen en de luchtvaartsector uitgenodigd. Gestreefd wordt om daarbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Het pakket richt zich op milieukwaliteit, fysieke/ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit. Mede vanwege de wens van gemeente Haarlemmermeer en provincie tot een fundamentele aanpak van leefbaarheid te komen, heeft minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) de regio gevraagd een uitwerking hiervoor te maken. Dit moet direct na de zomer van 2001 klaar zijn. Dan bieden provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer aan minister Netelenbos een Plan van Aanpak aan, waarin concrete voorstellen worden gedaan welke organisatie(s) dit plan moet(en) uitvoeren en wat dat financieel betekent.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Bron: via Nieuwsbank, ingekort

home...