Veiligheid en geluid op Schiphol

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, 4 november 2001

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft de internationale federatie van vliegerverenigingen (IFALPA) geadviseerd om de 'critically deficient' status (de zogenaamde 'zwarte ster') van de luchthaven Schiphol op te heffen. Deze ster wordt door IFALPA aan vliegvelden of verkeersgebieden gegeven waar een potentieel onveilige situatie bestaat.

Schiphol kreeg de zwarte ster drie en een half jaar geleden om de volgende redenen:

Na het ongeval met een Boeing 757 op kerstavond 1997, heeft de commissie Rinooy Kan een aantal aanbevelingen gedaan. Allereerst moest de grens voor dwarswind worden verlaagd van 25 knopen naar 20 knopen: al bij 20 knopen dwarswind moet een baan met gunstiger windcondities worden gebruikt. Daarnaast werd geadviseerd dat een verzoek van een gezagvoerder om een ander baan, in het belang van de vliegveiligheid, altijd moet worden gehonoreerd. De aanbevelingen van de commissie Rinooy Kan zijn ruim een jaar geleden op Schiphol ingevoerd.

geluidswal half afgebroken

De genoemde geluidswal is, na een aantal bijna ongelukken, voor ongeveer de helft afgebroken waardoor de ongewenste turbulentie niet meer optreedt.

Wet veranderd

De laatste reden voor de zwarte ster was dat de nieuwe regels niet in de nieuwe Wet Luchtvaart waren opgenomen. In het concept wetsvoorstel dat onlangs door de Tweede Kamer werd behandeld, was de bevoegdheid van de gezagvoerder om af te wijken van de regels veel te rigide omschreven. Bovendien was niet geregeld dat aan bebouwing op Schiphol die turbulentie konden veroorzaken, beperkingen kunnen worden gesteld. Hierdoor zouden nog steeds gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Na een intensief lobbytraject van de VNV is de wet aangepast. Na een amendement van CDA, VVD en D66 stelt de wet nu dat een gezagvoerder kan afwijken van de regels als dit in het belang van de vliegveiligheid nodig is.

Tevens heeft de minister van Verkeer en Waterstaat toegezegd dat aan bebouwing die turbulentie kan veroorzaken, beperkingen kunnen worden gesteld.

De VNV is verheugd dat hiermee de door de wetgever ten aanzien van Schiphol beoogde balans tussen capaciteit, milieu en veiligheid is bereikt. Bovendien is invulling gegeven aan het ook door de wetgever onderschreven standpunt dat er geen concessies gedaan mogen worden aan de veiligheid. In het belang van passagiers, bemanning en omwonenden van Schiphol.

De problemen die ten grondslag lagen aan de de zwarte ster zijn opgelost. Schiphol verdient het dan ook in ere te worden hersteld.

Het opheffen van de zwarte ster zal naar verwachting worden geŽffectueerd tijdens de jaarvergadering van IFALPA in april 2002.

Bron: via Nieuwsbank

home...