Arbobalans 2001: geen afname belasting door geluid en trillingen

door de redactie, 25 november 2001

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Arbobalans 2001 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Arbobalans is gebaseerd op het CBS-rapport ‘Arbeidsomstandigheden 2001. Monitoring via personen’, de Arbomonitor van de Arbeidsinspectie en het signaleringsrapport Beroepsziekten 2001 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Ook "geluid" komt hierbij aan de orde.

Bij de aanbieding van de laatste Arbobalans in deze kabinetsperiode past volgens de staatssecretaris een moment van bezinning, in casu een korte terugblik op het arbobeleid in de periode 1998-2002. Aan het begin van deze periode zijn ten aanzien van de arbeidsrisico’s werkdruk, tillen, RSI en geluid streefcijfers inzake vermindering blootstelling geformuleerd. Voor geluid werd gestreefd naar een vermindering met 50% in deze periode.

De percentages mensen die in het werk te maken hebben met schadelijk geluid, of trillingen zijn echter in deze periode gelijk gebleven. De komende tijd zal de inzet om deze risico’s aan te pakken worden vergroot. Zo gaat de Arbeidsinspectie intensief controleren op de naleving van de geluidsnormen en het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt de aanpak om via convenanten met sociale partners afspraken te maken over preventie en reïntegratie voortgezet.

De geluidsnorm is in mei 2000 aangescherpt waardoor de maximaal toegestane blootstelling aan geluid is teruggebracht van 90dB(A) tot 85dB(A). Voorts is vermeldenswaardig dat vóór eind 2004 EU-richtlijn over trillingen zal worden geïmplementeerd.

oorzaken 

Trillingen kunnen veroorzaakt worden doordat bij het werk gebruik wordt gemaakt van een voertuig, zoals een vrachtauto, heftruck, bulldozer of een apparaat, zoals elektrisch- of persluchtgereedschap of apparaten met een ingebouwde motor. Bij lawaai gaat het om een geluidsvolume zodanig dat men tijdens het werk hard moet praten om zich verstaanbaar te maken. Dat kan variëren van een fabriek met lawaai van machines tot een café of schoolklas. Om schadelijke effecten van lawaai te voorkomen, kunnen maatregelen worden getroffen. Bij het werk kunnen bijvoorbeeld gehoorbeschermers, zoals oorkappen of oordopjes, worden gebruikt.

belasting beroepsbevolking

De belasting door trillingen is niet veranderd in de periode 1996-2000. In 1996 had 15 procent regelmatig te maken met trillingen en in 2000 is dat nog steeds 15 procent. Hetzelfde geldt ook voor het werken in een lawaaierige omgeving. Het aantal werkenden dat daarmee te maken had is steeds zo’n één op de tien. Van degenen die werken in een lawaaierige omgeving gebruikt nog niet de helft gehoorbeschermers. In 1996 gebruikte maar 41 procent gehoorbeschermers. In de jaren daarna gaat het steeds om bijna de helft. 


Bron: CBS-rapport ‘Arbeidsomstandigheden 2001. Monitoring via personen’

klachten over trillingen

Klachten over en gevolgen van trillingen zijn vastgesteld voor alle mensen die wel eens blootstaan aan trillingen. Van alle mensen in de werkzame beroepsbevolking werd 23 procent soms of regelmatig blootgesteld aan trillingen door een voertuig of door een gereedschap of apparaat. Van hen had 18 procent als gevolg hiervan klachten. Maar liefst éénderde van de mensen met klachten was hiervoor bij de huisarts geweest.

In de sector Landbouw en visserij lijkt een einde gekomen te zijn aan de stijging van het percentage werkenden die blootgesteld zijn aan trillingen. Het is echter nog te vroeg om een echte daling in het percentage aan te tonen. In de overige bedrijfssectoren is het percentage werkenden dat regelmatig blootstaat aan trillingen in de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven.


Bron: CBS-rapport ‘Arbeidsomstandigheden 2001. Monitoring via personen’

Ongeveer één op de tien werkenden werkt regelmatig in een lawaaiige omgeving. In de Landbouw en visserij lijkt het percentage dat hiermee te maken heeft vanaf 1998 iets te dalen. Het is echter nog te vroeg om van een echte daling te spreken. In de overige bedrijfssectoren is het percentage mensen dat regelmatig werkt in een lawaaiige omgeving sinds 1997 stabiel gebleven.


Bron: CBS-rapport ‘Arbeidsomstandigheden 2001. Monitoring via personen’

Bronnen: Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 november 2001 Nr. 01/188,
De volledige tekst van de Arbobalans 2001 kunt u hier downloaden: http://www.minszw.nl/actueel/documenten/szw_actueel_documenten/0111/a_arom_2001doc.pdf 

home...