Kamerlid wil bronbestrijding

Den Haag, 8 juni 2000

Bij het algemeen overleg over het Jaarverslag Milieubeheer heeft PvdA-kamerlid Jaap Jelle Feenstra gepleit voor meer bronmaatregelen met betrekking tot geluidsoverlast. 'De toekomst vraagt om stil vervoer, en niet om nog meer geluidsschermen', aldus Feenstra.

Uit het Jaarverslag Milieubeheer blijkt dat in 1999 107 miljoen gulden is uitgegeven aan saneringsmaatregelen, om bestaande geluidhindersituaties te verbeteren. Bijna het hele budget is besteed aan effectgerichte maatregelen, namelijk: 102 miljoen. Dit betreft gevelisolatie (60 miljoen) en geluidsschermen (40 miljoen). Er is slechts 5 miljoen besteed aan bronmaatregelen. Het gaat dan om het deelnemen aan internationale discussie over nieuwe typekeuringen voor voertuigen, aan het voorbereiden van een subsidieregeling voor stillere wegdekken en aan een demonstratieproject voor stillere goederentreinen.

Feenstra vindt de aandacht voor de bronmaatregelen onvoldoende: 'De afdruk van onze sterk groeiende economie conflicteert op steeds meer plaatsen met de eveneens groeiende leefbaarheidswensen van onze burgers. De PvdA bepleit een dubbelslag, bestaande uit effectgerichte maatregelen, die nodig en nuttig zijn en vooral moeten worden betaald door de veroorzakers, zodat budgettaire ruimte wordt vrijgemaakt voor een forse inzet op brongerichte maatregelen; het moet schoner, slimmer Ún ook stiller!' De PvdA-fractie vraagt de regering om bij de komende begroting meer geld te reserveren voor bronmaatregelen, zoals die ook staan opgesomd in de fractienota 'Kracht en Kwaliteit'. Zonodig komt de PvdA-fractie dan met eigen voorstellen.

De PvdA vindt dit vooral een urgent punt omdat de mobiliteit groeit. De Raad voor Verkeer & Waterstaat voorspelt dat alleen al het binnenlands goederenvervoer met een factor 2 zal toenemen tot 2030 en het internationale goederenvervoer zelfs met een factor 3.

Feenstra: 'De toekomst vraagt om stil vervoer, en niet om nog meer geluidsschermen!'

Bron: via Nieuwsbank

home...