Resultaten geluidsmetingen vliegverkeer Dronten

Dronten, 29 maart 2012

Dronten heeft de eerste rapportage over de geluidsbelasting van het vliegverkeer in Dronten ontvangen. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat het luchtvaartgeluid, op basis van metingen in 2011, voldoende laag is en dat er niet of nauwelijks sprake is van hinder.

De geluidsmetingen van 2011 bieden een goede nulmeting omdat Lelystad Airport nog de oude omvang heeft. Wanneer het vliegverkeer zich uitbreidt, kan de gemeente de inwoners van Dronten hier beter over informeren. ‘Door het verschil tussen het geluidsbeeld nu en het geluidsbeeld straks kunnen we klachten van inwoners toetsen en onze voorlichting baseren op feiten’, aldus wethouder Van Amerongen. ‘Daarnaast kunnen we onze afspraken met Lelystad Airport zelf controleren en daarmee onze bestuursfunctie beter uitoefenen’

Ook de komende twee jaar wordt het geluid nog gemeten en gerapporteerd. De geluidsmetingen zijn uitgevoerd door Geluidsnet die drie meetpunten binnen de gemeente Dronten heeft opgesteld en beheerd.

Conclusies uit de rapportage

Elly Waterman, 30 maart 2012

Uit de rapportage van Geluidsnet blijkt dat de verdeling van de vliegtuigpassages over een heel jaar, alleen passages gedurende de dag- en avondperiode laat zien. Er zijn slechts 25 passages gemeten gedurende de nacht, over het gehele jaar gezien.

De door Geluidsnet bepaalde Lden bedraagt tussen 39,8 en 40,1 dB, gemiddeld over het jaar 2011. Volgens de rapportage ondervindt vanaf een niveau van 48 dB Lden een significant percentage van de bevolking hinder. Het lijkt mij dat de verdeling van de vluchten nogal atypisch is voor de situatie bij een vliegveld.

 

De SEL waarden zoals gemeten varieren sterk. Onderstaande figuur laat een spreiding zien tussen 50 en meer dan 80 dB SEL. Volgens een aantal voorbeelden in het rapport is de Lmax van een vliegtuigpassage ongeveer 8-12 dB lager dan de SEL. Dat verschil hangt o.a. af van de tijdsduur van een passage door een vliegtuig. Dat betekent dat waarschijnlijk passageniveaus tot 70 dB Lmax in Dronten regelmatig voorkomen. Dat is natuurlijk niet knetterhard, maar kan wel storend zijn. Per etmaal zijn er gemiddeld 41 passages.

.

Bron: Gemeente Dronten