Gem. Lansingerland geeft opdracht tot onderzoek geluidseffecten HSL

Nieuwsbericht Gemeente Lansingerland, 20 en 27 augustus 2009

Inwoners van Lansingerland hebben de afgelopen periode veel zorgen geuit over de geluidsoverlast die wordt ervaren door de HSL. Het college van Lansingerland begrijpt deze zorgen. Daarom is besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de geluidseffecten van de HSL.

Aan de hand van dit onderzoek kan worden beoordeeld of de wettelijke normen met betrekking tot de geluidsbelasting ook worden nagekomen. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn kan het college actie ondernemen richting de verantwoordelijke ministers. Het onderzoek richt zich niet alleen op de testfase die loopt tot begin september 2009, maar ook daarna wanneer de lijn definitief in exploitatie wordt genomen.

Verantwoordelijkheden
Er zijn vier organisaties verantwoordelijk voor zaken rondom de HSL:

  • Het Rijk; de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM vormen het bevoegd gezag. De inspectie VROM is o.a. belast met het toezicht op de naleving van de geluidsnormen.
  • High Speed Alliance (HSA) is exploitant van de HSL. Hispeed, onderdeel van HSA, exploiteert de hogesnelheidstreinen van HSA.
  • ProRail is eigenaar van het spoor en is o.a. verantwoordelijk voor het onderhouden en exploiteren van het spoorwegnet en de verkeersleiding op het spoor.
  • De Nederlandse Spoorwegen is verantwoordelijk voor het reizigersvervoer per spoor en de exploitatie van stations.

Informatiebijeenkomst
Gezien de veelheid aan verantwoordelijke instanties blijkt het in de praktijk voor burgers vaak moeilijk om eenduidige informatie over het toekomstige gebruik van de HSL en de consequenties hiervan te krijgen. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen om zo spoedig mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren. Het is daarbij de bedoeling dat de verantwoordelijke instanties informatie verstrekken over de (toekomstige) ontwikkelingen rond de HSL en de gevolgen die dit zal hebben.

Besluitvorming HSL en gemaakte afspraken
De HSL is tot stand gekomen na het doorlopen van een democratisch besluitvormingsproces. Uiteindelijk zijn in het op rijksniveau genomen Tracébesluit de maximaal toegestane waarden vastgelegd van de geluidsbelasting op woningen in de omgeving van het spoor. Deze waarden zijn een gegeven voor de gemeente Lansingerland en haar inwoners. Ook is vastgelegd voor welke woningen een hogere grenswaarde is toegestaan en hoe hoog in die situatie de geluidsbelasting mag zijn. Ook deze afspraken zijn een gegeven.
Indien later mocht blijken dat deze afspraken niet worden nagekomen, dan zal het college van Lansingerland richting de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM (het bevoegd gezag) actie ondernemen.

Rijksonderzoek
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat (V&W) heeft ondertussen besloten dat het Rijk de geluidseffecten van de HSL meteen na de commerciële ingebruikname op 7 september 2009 gaat onderzoeken in plaats van pas na een jaar, zoals afgesproken in het Tracébesluit. B&W van de gemeente Lansingerland zijn op zich positief over dit besluit, maar laten weten het eigen geplande onderzoek vooralsnog aan te houden.

Eerder kondigde het gemeentebestuur van Lansingerland aan dat het DCMR heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar de geluidseffecten van de HSL. Dit naar aanleiding van het grote aantal klachten van inwoners van deze gemeente. DCMR moest onderzoeken of de HSL de wettelijk vastgestelde geluidsnormen niet overschrijdt. Of de gemeente Lansingerland het eigen onderzoek naar geluidseffecten van de HSL nog doorzet, hangt af van het onderzoek van V&W. B&W willen eerst weten of het onderzoek van V&W antwoord geeft op alle vragen die er onder de inwoners van Lansingerland leven en wanneer de resultaten beschikbaar komen. Pas als dat duidelijk is, beslissen B&W over het wel of niet doorgaan van het eigen onderzoek.

Bron: Website Gemeente Lansingerland

home...