Handreiking geluidberekeningen 30 km/uur wegen

ir. Jan Hooghwerff (M+P), ir. Marc Eijbersen (CROW), 30 januari 2009

Voor het doen van berekeningen bij 30 km/h wegen is het “gewone” Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 op een aantal onderdelen niet geschikt.

30 km/h-wegen vallen formeel buiten het regime van de Wet geluidhinder. Toch moeten gemeenten rekening houden met het geluid van dergelijke wegen in het kader van “goede ruimtelijke ordening”. Er zijn genoeg praktijkvoorbeelden te noemen van 30 km/h wegen waar duidelijk sprake is van geluidoverlast. Het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 is op een aantal onderdelen niet geschikt om berekeningen te doen bij lage snelheden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de wegdekmethode (correcties bij lage snelheden) en aan de effecten van snelheidsbeperkende maatregelen, zoals drempels en minirotondes.

handreiking

Het CROW heeft een handreiking uitgebracht die als hulpmiddel gebruikt kan worden hierbij. De handreiking komt kort samengevat neer op de volgende aanpak:

  1. Er wordt zo veel als mogelijk is aangesloten bij de lijn met het RMG 2006 om geluidbelastingen te bepalen.
  2. De situatie wordt gemodelleerd analoog aan de manier waarop bij 50 km/h gemodelleerd wordt.
  3. De gemodelleerde voertuigsnelheid is 30 km/h. De emissiekentallen van het RMG 2006 zijn bruikbaar voor berekeningen bij 30 km/h.
  4. Bij van dicht asfaltbeton afwijkende wegdektypen wordt een wegdekcorrectie toegepast. In het infoblad zijn concrete wegdekcorrecties opgenomen voor toepassing bij 30 km/h.
  5. In het geval van de aanwezigheid van obstakels of kruispunten die het gevolg hebben dat voertuigen moeten afremmen en optrekken, wordt een optrekcorrectie toegepast. De systematiek van deze toeslagen is gelijk aan het huidige RMG 2006. De weg wordt gemodelleerd met een voertuigsnelheid van 30 km/h, waarna de obstakelcorrectie wordt toegepast. Het infoblad geeft de waarden van deze correcties voor de meest voorkomende situaties.

De handreiking is bedoeld om gemeenten en adviesbureaus hulp te bieden hoe je bij 30 km/h geluidberekeningen zou moeten doen. De handreiking is gemaakt door M+P in opdracht van CROW. De uitvoering van het onderzoek en het opstellen van het infoblad is begeleid vanuit de CROW werkgroep “Aanpassing RMV wegverkeerslawaai voor 30 km/h gebieden”, waarin het Ministerie van VROM, de Milieudienst Regio Eindhoven, de BeST (branche van betonstraatsteenfabrikanten), de Stichting Promotie Straatbaksteen en Royal Haskoning participeerden.

De handreiking is gepubliceerd als CROW-infoblad 965 “Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h” is te bestellen via de website www.crow.nl. De kosten bedragen 8 Euro.

home...