In memoriam

Victor Peutz

Op 1 september 2008 overleed op 82-jarige leeftijd het erelid van het NAG, Ir. V.M.A. (Victor) Peutz.

De heer Peutz was een akoesticus van het eerste uur. Opgeleid tot wetenschapper en kernfysicus werd hij fysisch audioloog aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Parallel aan dat beroep heeft hij in 1954 in Nijmegen het akoestische adviesbureau Peutz opgericht ("Ir. V.M.A. Peutz, Raadgevend ingenieur voor geluids- en trillingstechniek"). Gedurende meer dan 35 jaar heeft hij als grondlegger en (mede-) directeur dit ingenieursbureau uitgebouwd en mede vorm en continu´teit gegeven, naast zijn wetenschappelijke werk.

Naast die adviespraktijk was de heer Peutz als bestuurslid actief in gerelateerde organisaties, zoals de ONRI (grondlegger van de RVOI voor ingenieursbureaus), de AES en het NAG (penningmeester, voorzitter, organisator van Inter Noise 1981). Als actief NAG-lid heeft hij gedurende een periode van bijna 20 jaar, van 1968 tot 1987, een grote hoeveelheid artikelen gepubliceerd. Thema's daarbij waren vooral ruimteakoestiek, geluidabsorptie en spraakverstaanbaarheid, maar ook bijvoorbeeld luchtvaartlawaai.

Een van de belangrijke inspiratiebronnen voor Victor Peutz was het creŰren van goede luisteromstandigheden voor slechthorenden, mede naar aanleiding van bouwprojecten van zijn vader die architect was. Zijn wetenschappelijk werk (vooral op het gebied van spraakverstaanbaarheid) kenmerkte zich door het toegankelijk maken van zijn (in oorsprong sterk empirische, maar nogal ingewikkelde) theorie voor ontwerpers van ruimten en geluidsinstallaties. In plaats van zaken complexer te maken, wist hij ze te vereenvoudigen en tot de kern te reduceren. Dat kwam mede voort uit zijn adviespraktijk, waarbij zaken ook voor architecten en opdrachtgevers begrijpelijk dienden te zijn en derhalve tot de essentie teruggebracht moesten worden. Ook het opzetten van een eigen akoestisch onderzoeks- en meetlaboratorium was kenmerkend voor de visie van Peutz om zoveel mogelijk in eigen beheer te kunnen onderzoeken en uitzoeken.

Victor Peutz had een diepgaand inzicht in de betekenis van ruimteakoestische grootheden zoals luidheid, galm, en de invloed hiervan op de spraakverstaanbaarheid. Zijn voorspellingsmethode voor de spraakverstaanbaarheid heeft internationaal invloed gehad, vooral in Amerika.

Mede vanwege "zijn buitengewone verdienstelijkheid jegens het NAG en haar doelstellingen zoals het bevorderen van de geluidwetenschap en de geluidtechniek, de verspreiding van kennis op dit gebied en het behandelen van geluidvraagstukken" (citaat uit notulen ALV 23-02-1983) is hij in 1983 tot ere-lid van het NAG benoemd. Vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten is dhr Peutz ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het door Victor Peutz van oorsprong als akoestisch adviesbureau opgerichte bureau Peutz is als gelijknamige bureau anno 2008 uitgegroeid tot een breed adviesbureau met meerdere vestigingen in vijf landen met ca. 200 medewerkers, en geniet onder meer ruime bekendheid op het gebied van de zaalakoestiek. Dit laatste mede door een groot aantal (ook internationale) zaalakoestische projecten die onder leiding van Victor Peutz door bureau Peutz zijn uitgevoerd en waarvan het merendeel is beschreven in het boek "Acoustics by Peutz". De akoestische wetenschap heeft met de dood van Victor Peutz een van haar belangrijke grondleggers verloren.

Overgenomen vanaf website NAG

home...